დადგენილება №42/2016 - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2014 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილების (საქმე №3ბ/1280-14) აღსრულების მიზნით უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 8 ივლისის №80/2013 დადგენილებით, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 10 თებერვლის №10/2016 დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების გათვალისწინებით განსაზღვრული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ახალი და უახლესი ისტორიის ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ნინო კიღურაძის საკონკურსო დოკუმენტაციის ხელახალი განხილვისათვის საჭირო საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესახებ
 

დადგენილება №19/2016 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორებისა და ასისტენტების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

დადგენილება №19/2016
17 თებერვალი  2016
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ  ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორებისა და ასისტენტების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 61-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-7 ნაწილების, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ც“ ქვეპუნქტის, „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილების, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  2014 წლის 14 ივლისის №73/2014 დადგენილებით დამტკიცებული აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, თსუ-ს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2015  წლის 8 დეკემბრის №220/01-01 ბრძანებისა და სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორებისა და ასისტენტების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის (აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 14 დეკემბრის №130/2015 დადგენილება) გადაწყვეტილების (წერილი: 16.02.2016,  №5252/02) საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. საკონკურსო კომისიის მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორებისა და ასისტენტების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ: 


I. კერძო სამართლის მიმართულება:

ა) გიორგი რუსიაშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი;
ბ) თამარ ზოიძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
გ) გიორგი მახარობლიშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი;
დ) ნატალია მოწონელიძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
ე) გიორგი სვანაძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
ვ) ქეთევან ქოჩაშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი;
ზ) ნათია ჩიტაშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი; 
თ) აკაკი გაწერელია  - ასისტენტი;
ი) დიანა ბერეკაშვილი - ასისტენტი;
კ) ეკატერინე ლაფაჩი - ასისტენტი;
ლ) დიმიტრი საძაგლიშვილი  - ასისტენტი;
მ) ლევან ჯანაშია - ასისტენტი;
ნ) დემეტრე ეგნატაშვილი - ასისტენტი;
ო) სერგი ჯორბენაძე - ასისტენტი;
პ) გიორგი ამირანაშვილი - ასისტენტი.

II. სისხლის სამართლის მიმართულება:

ა) ლევან ხარანაული - ასისტენტ-პროფეროსი;
ბ) ლავრენტი მაღლაკელიძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
გ) ირინე ხერხეულიძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
დ) ბესიკ მეურმიშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი;
ე) თემურ ცქიტიშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი;
ვ) ნინო გოგნიაშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი;
ზ) გიორგი გორაშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი; 
თ) თამარ ბერიშვილი  - ასისტენტი;
ი) გიორგი ჩაკვეტაძე - ასისტენტი;
კ) მაკა ხოდელი - ასისტენტი;
ლ) ანრი ოხანაშვილი - ასისტენტი;
მ) მაგდა ტატიშვილი - ასისტენტი;
ნ) გიორგი დგებუაძე - ასისტენტი.

III. ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულება:

ა) თამარ გვარამაძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
ბ) თამარ ღვამიჩავა - ასისტენტი.

IV. კონსტიტუციური სამართლის მიმართულება: 

ა) გია გოგიბერიძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
ბ) ირაკლი კახიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
გ) ზურაბ მაჭარაძე - ასისტენტი.

V. სამართლის ისტორიის მიმართულება: 

ა) მარიამ ხოფერია - ასისტენტ-პროფეროსი;
ბ) ელზა ჩაჩანიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
გ) სულხან ონიანი - ასისტენტ-პროფესორი;
დ) ანა წიგნაძე - ასისტენტი.

VI. საერთაშორისო სამართლის მიმართულება:

ა) მარიამ კევლიშვილი - ასისტენტ-პროფეროსი;
ბ) ნინო რუხაძე - ასისტენტ-პროფესორი;
გ) ირინე აღაპიშვილი - ასისტენტი;
დ) საბა ფიფია - ასისტენტი.

VII. სამართლის მეთოდების მიმართულება:

ა) მაკა ნუცუბიძე - ასისტენტ-პროფეროსი;
ბ) დიმიტრი გეგენავა - ასისტენტი.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე კანდიდატების აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 1 მარტის №14/2012 დადგენილება.
3. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს კანცელარიას.
4. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
5. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).
6.   წინამდებარე დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.რექტორი, პროფესორი                                      აკადემიკოსი ვლადიმერ  პაპავა   
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე                   

გამოქვეყნების თარიღი:2016-02-23 15:15:45